Formalia

Indberet en utilsigtet hændelse

Hvis du i din kontakt med sundhedsvæsenet har oplevet problemer eller fejl og ikke ønsker at klage, har du mulighed for at rapportere en utilsigtet hændelse. Både patienter og pårørende kan rapportere en utilsigtet hændelse.

 

Klage over sundhedsvæsenet

Hos Styrelsen for Patientsikkerhed kan du klage over sundhedsvæsenet.
Du kan klage over:

-Den sundhedsfaglige behandling, du har fået.

-Brud på dine rettigheder som patient.

 

Ved formel indkommen klage (via Regionen eller Patientombuddet) går klagen direkte til den ansvarlige læge i Lægehuset samt den medarbejder klagen omhandler – læs mere her.
 

 

Patienterstatningen

Har du fået en skade som følge af et forløb med sundhedsvæsenet, kan du søge om erstatning hos Patienterstatningen.

Det er ikke en forudsætning, at du har indmeldt en klage for at få tildelt erstatning – læs mere her.

Patientkontoret

Hos patientkontoret kan du få vejledning og rådgivning om dine rettigheder som patient.

Du kan ringe på tlf. 76 63 14 90
Mandag, tirsdag og fredag: 9.00 – 14.00
Onsdag og fredag: 9.00 – 12.00

Desuden kan du skrive til: 
patientkontoret@rsyd.dk


eller sende sikker post på borger.dk

 

 

PRIVATLIVSPOLITIK

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler vi en række personoplysninger om dig.

Sådan har det været i mange år. Vi er som sundhedsfaglige vant til at omgås dine oplysninger med fortrolighed, datasikkerhed og tavshedspligt.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger

Vi indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):


 

Almindelige kategorier af personoplysninger:

Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.


 

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanning-svar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

 

 

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 

 • Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb

 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt her-til ifølge gældende lovgivning.

 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)

 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil hen-visningen er sendt.

 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne

 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videre-gives oplysninger til de regionale afregningskontorer

 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren

 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser

 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus

 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den al-mindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners jour